ОВИЕ утрински навики не влијаат добро на вашето здравје!

Не правете го ОВА

До­кол­ку во те­кот на де­нот се чув­ству­ва­те лошо, при­чи­на за тоа мо­же да би­дат и не­кол­ку­те ва­ши ут­рин­ски на­вики, кои ва­жат за ваш мал ри­туал.

За­тоа, до­кол­ку има­те здра­ви ут­рин­ски на­вики, тоа по ав­то­ма­ти­зам зна­чи де­ка ва­ши­от ден ќе би­де ква­ли­те­тен и со по­мал­ку стрес­ни си­ту­а­ции.

Постоја­но го од­ло­жу­ва­те алармот
Иа­ко мо­же­би се­ко­ја прес­па­на се­кун­да ви зна­чи многу, се­пак стру­ч­ња­ци­те тврдат де­ка од­ло­жу­ва­ње­то на алармот е мно­гу ло­ша идеја. Тоа е та­ка за­тоа што ор­га­низ­мот по­стоја­но го ос­та­ва­те да би­де под стрес, а ка­ко по­след­ица на тоа е и ус­пи­ва­ње­то кое ќе пре­диз­ви­ка доц­не­ње на мес­то­то ка­де што сте са­ка­ле да ста­сате. Са­мо­то тоа ви пре­диз­ви­ку­ва нов стрес, кој ло­шо вли­јае врз здрав­је­то на ва­ше­то тело, ги ош­те­ту­ва ви­тал­ни­те ор­га­ни и це­лос­но ви го униш­ту­ва рас­по­ло­же­ни­ето.

Вед­наш ва­ри­те кафе
До­кол­ку се гри­жи­те за сво­е­то здравје, ле­ка­ри­те со­ве­ту­ва­ат во ни­кој слу­чај де­нот да не го за­поч­ну­ва­те со ча­ша ут­рин­ско кафе, кое е ја­ко и без ше­ќер. Тоа е та­ка за­тоа што во тој пе­ри­од од де­нот те­ло­то про­из­ве­ду­ва го­ле­ми ко­ли­чес­тва на хормо­нот кор­ти­зол, кој има за цел да ни обез­бе­ди енер­ги­ја за да фун­кци­о­ни­ра­ме нор­мал­но во те­кот на де­нот. За­тоа, до­кол­ку ра­но на­ут­ро вед­наш от­ка­ко ќе се раз­бу­дите, вне­су­ва­те ко­феин, тоа ќе про­из­ве­де по­ма­ли ко­ли­чес­тва од овој хормон.

По­ја­до­кот ре­дов­но го прес­кок­ну­вате
Во ни­кој слу­чај, кол­ку и да бр­зате и да има­те об­врски, не е препо­рач­ли­во од до­ма да из­ле­гу­ва­те гладни. До­кол­ку не сте во мож­ност ра­но на­ут­ро да си под­гот­ви­те не­кој об­рок, то­гаш до­вол­но е да изе­де­те ед­на ба­на­на или на ед­но пар­че леб да на­мач­ка­те неш­то. На тој на­чин, са­мо за не­кол­ку ми­нути, вие на ва­ше­то те­ло ќе му обез­бе­ди­те до­вол­но ко­ли­чес­тво енер­ги­ја за да ги ре­а­ли­зи­ра мно­гу по­лес­но си­те зац­р­та­ни пла­нови.

Прочитајте и
Оставете одговор

Вашата мејл-адреса нема да биде прикажана.

Ви благодариме за коментарот!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Сакаш посебен третман?
Зачлени се во елитниот клуб. Регистрирај ја својата е-адреса и добивај специјални понуди и вести
Одјава е можна во секое време